โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่3 “Short Science Film #3” ในหัวขั้อ Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว

รายละเอียดการรับสมัคร
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 “Short Science Film #3”

สำหรับประเภทมัธยมศึกษา(รวมระดับทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่า)

ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ 17 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2560
ดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน Website ของโครงการฯ http://www.shortsciencefilm.com

 กิจกรรม Workshop

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน – วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (เฉพาะประเภทมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีม)
**ทีมที่ต้องการเข้าร่วมการ Workshop ต้องส่งผลงานภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560**

คุณสมบัติผู้เข้าสมัครประเภทมัธยมศึกษา (รวมระดับทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่า)

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า
 • ทีมละ 5 คน (ต้องครบ 5 คนเท่านั้น) เอกสารประกอบการสมัครประเภทมัธยมศึกษา (รวมระดับทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่า)
 • ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัครแบบใดก็ได้ ขนาด 2 นิ้ว 1คน ต่อ 1 ใบสมัคร
 • ใบเงื่อนไขการสมัคร อ่านทำความเข้าใจให้ครบถ้วน พร้อมทั้งกรอกชื่อทุกคนในทีมและเซ็นต์ชื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 1 ชุด/ทีม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน – สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 ชุด/คน (กรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน)
 • หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา พร้อมระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา      จำนวน 1 ชุด/ทีม ส่งรายละเอียด ดังนี้- ส่ง Clip แนะนำตัว และ ตัวอย่างผลงานที่เคยผลิต- ส่ง Plot เรื่องที่จะทำ
 •  เขียนความประทับใจภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ชื่นชอบ

รายละเอียดการส่งผลงานของทุกประเภท มีดังนี้

1. ชื่อเรื่อง แนวคิด (Concept)
2. คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้
3. โครงเรื่อง เขียนเรื่องย่อ (Plot) เล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ
4. เขียนความประทับใจในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ชื่นชอบมา 1 เรื่อง
5. การสมัคร 1 ครั้ง สามารถส่งผลงานภาพยนตร์สั้นประกวดได้ 1 เรื่อง
6. รายละเอียดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์

6.1 ความยาว 8 – 10 นาที (ไม่เกิน 10 นาที)
6.2 ผลงานต้องเป็นงานที่จัดทำขึ้นใหม่ ทั้งด้านโครงเรื่อง ภาพและเสียง โดยไม่มีการลอกเลียนหรือดัดแปลง หากพบว่ามีการลอกเลียนหรือดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการ ประกวด และต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้จัดการประกวดทั้งสิ้น
6.3 ไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดมาก่อน
6.4 ใช้ภาษาไทยในการนำเสนอ หรือถ้านำเสนอด้วยภาษาอื่นต้องขึ้น Subtitle ภาษาไทยกำกับไว้
6.5 เนื้อหาต้องไม่นำเสนอในรูปแบบของการเสียดสี ล้อเลียน ลบหลู่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม
6.6 นำเสนอผลงานในรูปแบบไฟล์ดังนี้ – นามสกุล .MPEG/.MOV/.MP4 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ XDCAM HD 422 (1080i) 25 fps , 1920×1080 , 16:9  Display

7. บันทึกในแผ่น DVD จำนวน 2 ชุด
8. ทีมที่ได้รับรางวัล ต้องจัดทำไฟล์ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์นั้น ๆ สำหรับการออกอากาศ-  นามสกุล .MXF ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1080i25 XDCAM HD 422  50Mbps, 25 fps, 16:9 Display, Audio 48.000kHz  8 Channels
9. ทุกผลงานจะต้องมีหนังสือยืนยันด้านลิขสิทธิ์ หรือเอกสารซื้อขายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่นำมาใช้ในภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง ตัวหนังสือที่ขึ้นในภาพยนตร์ เป็นต้น ต้องแนบมากับผลงานนั้น ๆ

รางวัล

1. ประเภทมัธยมศึกษา (รวมระดับทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่า)

 • รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม   เงินทุนการศึกษา 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท

2. ประเภทอุดมศึกษา (เทียบเท่า)

 • รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม   เงินทุนการศึกษา   50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท

3. ประเภทประชาชนทั่วไป

 • รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม   เงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท

หมายเหตุ : พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ น่าสนใจ น่าติดตามทั้งด้านเนื้อหาหรือเทคนิคในการนำเสนอ
 2. มีการสื่อสารประเด็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง และชัดเจน
 3. ถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด ไม่สับสน
 4. เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย
 5. มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง รวมถึงเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการตัดต่อ
 6. ดำเนินตามกฎและข้อปฏิบัติของโครงการอย่างครบถ้วน**คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด**

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางความคิดสร้างสรรค์                30  คะแนน
การสื่อสารประเด็นวิทยาศาสตร์         30  คะแนน
การเล่าเรื่อง                                              20  คะแนน
คุณภาพของผลงาน                               20  คะแนน

วิธีการรับสมัครและการส่งส่งผลงาน

วิธีที่ 1 ทางไปรษณีย์

– กรอกเอกสาร และนำส่งเอกสารและ DVD ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ ตู้ปณ. 147 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพ 10900

วิธีที่ 2 ทาง Email : shortsciencefilmofthailand@gmail.com

– กรอกเอกสารในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบลิงค์ซึ่งอัพโหลด คลิปผ่านทางเว็บไซต์ฝากไฟล์ต่างๆ

ติดตามข่าวสารได้ที่ :
www.facebook.com/shortsciencefilm.tpbs.nsm www.shortsciencefilm.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ประสานงานโครงการ  คุณปัทมา ธนูชาญ 089-250-9151

สำหรับประเภทอุดมศึกษา(เทียบเท่า) และ ประเภทประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ 17 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2560

* ดาวน์โหลดใบสมัคร

กิจกรรม Workshop

* เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้ากิจกรรม Workshop ในวันที่ 2 ของการจัดกิจกรรมได้ โดยจะเปิดให้สำรองที่นั่ง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

• ประเภทอุดมศึกษา (เทียบเท่า)  – นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี

 • ทีมละไม่เกิน 5 คน• ประเภทประชาชนทั่วไป – ไม่จำกัดเพศ  อายุ และวุฒิการศึกษา
 • ทีมละไม่เกิน 5 คน เอกสารประกอบการสมัครประเภทอุดมศึกษา (เทียบเท่า) และ ประเภทประชาชนทั่วไป
 • ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัครแบบใดก็ได้ ขนาด 2 นิ้ว 1คน ต่อ 1 ใบสมัคร
 • ใบเงื่อนไขการสมัคร อ่านทำความเข้าใจให้ครบถ้วน พร้อมทั้งกรอกชื่อทุกคนในทีม และเซ็นต์ชื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 1 ชุด/ทีม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน – เอกสารของที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ประจำทีม 1 ชุด/ทีม

รายละเอียดการส่งผลงานของทุกประเภท มีดังนี้

 1. ชื่อเรื่อง แนวคิด (Concept)
 2. คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้
 3. โครงเรื่อง เขียนเรื่องย่อ (Plot) เล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ
 4. เขียนความประทับใจในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ชื่นชอบมา 1 เรื่อง
 5. การสมัคร 1 ครั้ง สามารถส่งผลงานภาพยนตร์สั้นประกวดได้ 1 เรื่อง
 6. รายละเอียดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์

6.1 ความยาว 8 – 10 นาที (ไม่เกิน 10 นาที)
6.2 ผลงานต้องเป็นงานที่จัดทำขึ้นใหม่ ทั้งด้านโครงเรื่อง ภาพและเสียง โดยไม่มีการลอกเลียนหรือดัดแปลง หากพบว่ามีการลอกเลียนหรือดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด และต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้จัดการประกวดทั้งสิ้น
6.3 ไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดมาก่อน
6.4 ใช้ภาษาไทยในการนำเสนอ หรือถ้านำเสนอด้วยภาษาอื่นต้องขึ้น Subtitle ภาษาไทยกำกับไว้
6.5 เนื้อหาต้องไม่นำเสนอในรูปแบบของการเสียดสี ล้อเลียน ลบหลู่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม
6.6 นำเสนอผลงานในรูปแบบไฟล์ดังนี้ – นามสกุล .MPEG/.MOV/.MP4 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ XDCAM HD 422 (1080i) 25 fps , 1920×1080 , 16:9  Display
7. บันทึกในแผ่น DVD จำนวน 2 ชุด

8. ทีมที่ได้รับรางวัล ต้องจัดทำไฟล์ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์นั้น ๆ สำหรับการออกอากาศ-  นามสกุล .MXF ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1080i25 XDCAM HD 422  50Mbps, 25 fps, 16:9 Display, Audio 48.000kHz  8 Channels
9. ทุกผลงานจะต้องมีหนังสือยืนยันด้านลิขสิทธิ์ หรือเอกสารซื้อขายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่นำมาใช้ในภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง ตัวหนังสือที่ขึ้นในภาพยนตร์ เป็นต้น ต้องแนบมากับผลงานนั้น ๆ

รางวัล

1. ประเภทมัธยมศึกษา (รวมระดับทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่า)

 • รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม   เงินทุนการศึกษา 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท

2. ประเภทอุดมศึกษา (เทียบเท่า)

 • รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม   เงินทุนการศึกษา   50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท

3. ประเภทประชาชนทั่วไป

 • รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม   เงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท

หมายเหตุ : พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ น่าสนใจ น่าติดตามทั้งด้านเนื้อหาหรือเทคนิคในการนำเสนอ
 2. มีการสื่อสารประเด็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง และชัดเจน
 3. ถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด ไม่สับสน
 4. เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย
 5. มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง รวมถึงเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการตัดต่อ
 6. ดำเนินตามกฎและข้อปฏิบัติของโครงการอย่างครบถ้วน

**คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด**

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางความคิดสร้างสรรค์                30  คะแนน
การสื่อสารประเด็นวิทยาศาสตร์         30  คะแนน
การเล่าเรื่อง                                              20  คะแนน
คุณภาพของผลงาน                               20  คะแนน

วิธีการรับสมัครและการส่งส่งผลงาน

วิธีที่ 1 ทางไปรษณีย์

– กรอกเอกสาร และนำส่งเอกสารและ DVD ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ ตู้ปณ. 147 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพ 10900

วิธีที่ 2 ทาง Email : shortsciencefilmofthailand@gmail.com

– กรอกเอกสารในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบลิงค์ซึ่งอัพโหลด คลิปผ่านทางเว็บไซต์ฝากไฟล์ต่างๆ

ติดตามข่าวสารได้ที่ :
www.facebook.com/shortsciencefilm.tpbs.nsm www.shortsciencefilm.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ประสานงานโครงการ  คุณปัทมา ธนูชาญ 089-250-9151